top of page

PRIVACY STATEMENT

GONZ respecteert de privacy van jou als bezoeker. We verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, en die wij over het gebruik van onze diensten verzamelen. Om je te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij deze verwerken, hebben wij deze Privacy Statement opgesteld. 

ALTIJD UP-TO-DATE

Onze Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de dienstverlening van GONZ. De ingangsdatum voor de geldigheid van onze voorwaarden is 14-06-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

CONTACTGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden verwerkt door:  GONZ - Gonneke Zoutendijk, te bereiken via:  info@gonnekezoutendijk.nl. Heb je vragen over onze Privacy Statement? Neem dan contact met ons op. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

GONZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

GONZ heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij nadrukkelijk toestemming hebben gekregen van hun ouders of voogd. We zijn echter niet in de mogelijkheid om te controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16. Wij raden ouders en voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online aanwezigheid van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder nadrukkelijke toestemming. 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de nodige bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@gonnekezoutendijk.nl

DOELEN & GRONDSLAGEN VAN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

GONZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (nadat je toestemming hebt gegeven)

 • Je telefonisch of per e-mail te benaderen om onze dienstverlening uit te voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten & producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

GONZ verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan je opdracht, danwel te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tevens verwerken we persoonsgegevens, omdat we hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten

 • De bescherming van onze financiële belangen

 • De uitvoering en verbetering van onze diensten

 • Beveiliging en beheer van onze (software)systemen

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING (VERSTREKKING AAN DERDEN)

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, indien van toepassing op de uitvoering van je opdracht, persoonsgegevens uitwisselen. Wij kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruikmaken van diensten van derden, zoals:

 • Google Analytics

 • Boekhoudprogramma

 • Mailchimp voor direct marketing (alleen wanneer u toestemming geeft)

 • Office 365 voor administratieve werkzaamheden

 • Mijndomein.nl voor webhosting

 • Wix (CMS-tool) en Stndout.nl voor websitebeheer

 • Social media: Facebook, Twitter & Instagram

Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Deze partijen hebben toegang tot je gegevens om ons (technische & administratieve) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deze partijen zijn, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, en zij mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen je persoonsgegevens worden versterkt aan derden, wanneer wij aan onze wettelijke verplichtingen moeten voldoen (zoals medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek). Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen. Realiseer je je dat je gegevens door derden van buiten de Europese Unie (EU) worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Twitter, Instagram en/of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn echter wel “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich voor een groot deel zullen moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Wij verwerken je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn benoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens worden daardoor langer bewaard, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld op fiscaal gebied. Gemiddeld is dit 10 jaar. 

JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GONZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gonnekezoutendijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

WIJZIGINGEN OP DE PRIVACY STATEMENT

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2018. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Nieuwe(re) versies worden altijd op deze webpagina gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze webpagina geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

bottom of page