top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1         Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

  • Opdrachtnemer: GONZ

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan GONZ opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst, evt. op afstand, aangaat met de ondernemer.

  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, evt. op afstand, aan consumenten aanbiedt.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en leveringen van opdrachtnemer.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn openbaar beschikbaar voor iedere (toekomstige) klant.

 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 a      Offertes en aanbiedingen Businezz

 1. 1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2  Offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

 2. Alle offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 4. Tenzij anders overeengekomen worden offertes eenmalig vrijblijvend toegelicht en aangepast. Overige vervolggesprekken worden beschouwd als adviesgesprekken en per uur gefactureerd.

Artikel 2 b      Diensten, producten en aanbiedingen Personal

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van verzending;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 3 a      Totstandkoming van de overeenkomst Businezz

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde documenten door beide partijen.

 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van de opdracht.

Artikel 3 b      Totstandkoming van de overeenkomst Personal

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2b, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 3. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 Tarieven en beloning

 1. 1  Alle tarieven van GONZ Businezz zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
  2  Alle tarieven van GONZ Personal zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.

 2. 1  Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
  2   De tarieven Personal Powerportret zijn inclusief portokosten

 3. Indien kosten die mede bepalend zijn voor de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven na het sluiten van de overeenkomst stijgen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor deze door te berekenen.

 4. Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de betreffende opdracht.

 5. Alle werkzaamheden die niet in de offerte of overeenkomst zijn vermeld, maar wel in opdracht van opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden als meerwerk op basis van de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft tegenover opdrachtgever een inspanningsverplichting om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 2. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden.

Artikel 6         Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij opdrachtnemer.

 2. Alle door opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 3. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 7         Annulering door opdrachtgever en herroepingsrecht

Om onze diensten customized aan te laten sluiten bij de wensen van de klant, start ons werk en voorbereiding vaak direct bij het aannemen van de opdracht. Data worden vrijgehouden en alle creatieve ratels worden in gang gezet om voor u een uniek product neer te zetten. Zendt u de offerte met uw keuze en een akkoord naar ons, of boekt u een sessie of dienst, dan stemt u ermee in dat wij voor u aan de slag gaan. Wanneer u de opdracht of dienst onverhoopt wenst te annuleren, betaalt u:

 1. Tot 5 weken voor aanvang kosteloos (m.u.v. reeds gemaakte kosten).

 2. Tot 4 weken voor aanvang: 50% van de offertesom.

 3. Vanaf 1 week voor aanvang: 75% van de offertesom.

Omdat alle diensten custom made zijn is er geen sprake van herroepingsrecht. De consument geeft als het ware ook een opdracht aan de ondernemer, voor een PowerPortret. Ditzelfde geldt voor de Personal Powerboostsessies.

Artikel 8         Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de in artikel 3 genoemde overeenkomst niet, onvoldoende of onvolledig kan nakomen ten gevolge van oorzaken van buiten zijn schuld of risicosfeer of om andere redenen van overmacht, worden genoemde verplichtingen opgeschort.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde opschorting vindt plaats tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.

 3. Bij een vertraging van meer dan drie maanden hebben zowel opdrachtnemer, als opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

 4. Bij ontbinding van de overeenkomst omwille van de in dit artikel genoemde redenen, worden alle reeds gemaakte kosten van opdrachtnemer door opdrachtgever vergoed.

Artikel 9         Betalingsvoorwaarden, Betalingstermijnen en facturering

 1. Het volgens de factuur verschuldigde bedrag dient door opdrachtgever te worden voldaan binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn van 14 dagen, zonder korting of compensatie, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Indien opdrachtgever de betalingsverplichting, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, niet nakomt, is hij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in gebreke.

 3. Wanneer de betaling niet, niet tijdig of niet volledig, plaatsvindt, is over het na de betalingstermijn openstaande bedrag, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, te berekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.

 4. Bij achterwege blijven van geheel of gedeeltelijke betaling staat het opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten ten laste van opdrachtgever.

Artikel 10       Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste vermogen en kunnen uit te voeren.

 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of door onrechtmatige daad.

 3. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat opdrachtnemer toch aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door Opdrachtnemer gefactureerd kon worden.

Artikel 11       Levering en uitvoering Personal

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 12       Klachtenregeling

Hoewel opdrachtnemer zijn uiterste best doet om elke dienst zo goed mogelijk te leveren, kan het gebeuren, dat opdrachtgever ergens niet tevreden over is.

 1. Opdrachtgever kan een klacht binnen 4 weken schriftelijk melden bij opdrachtnemer.

 2. Opdrachtnemer reageert binnen 4 weken naar klager.

 3. Opdrachtnemer handelt klacht binnen 12 weken af of geeft een indicatie, binnen welke termijn dit kan gebeuren.

Artikel 13       Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14       Geheimhouding

Opdrachtnemer is zich bewust van zijn verplichting tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat opdrachtnemer bekend wordt en waarvan opdrachtnemer weet of kan vermoeden, dat een en ander van vertrouwelijke aard is.

bottom of page